"လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းလဲဖို့နယူးဟော်လန်လယ်ထွန်စက်များကိုသုံးကြစို့"
 • T7. Series From Brazil

  T7. Series From Brazil

 • TS6. Series From Mexico

  TS6. Series From Mexico

 • T6. Series From UK

  T6. Series From UK

 • T5. Series From Italy

  T5. Series From Italy

 • TD Series From Turkey

  TD Series From Turkey

 • TD5. Series From Turkey

  TD5. Series From Turkey

 • TT4. Series From India

  TT4. Series From India

 • TT Utility Series From India

  TT Utility Series From India

 • TT Compact Series From India

  TT Compact Series From India

 • TCR Series From Korea

  TCR Series From Korea

 • TDD Series From Turkey

  TDD Series From Turkey

TD series

 

 • Maximum comfort and control come as standard

  Available on TD95 models, the Iveco based 8000 series turbocharged engines are the right choice for those who need even higher performance. TD Straddle transmissions’ clutchs are built with high quality Organic or Cerametallic components in order to ensure maximum durability for extended operating life and superior heat dissipation performance for the most ardous operating conditions.

  Easy to operate, the standard 12x12 Synchro Shuttle™ transmission features two ergonomic levers plus a dedıcated Shuttle™ lever.

  Massive lift capacity

  With a rear lift capacity of 3,000kg on TD60 and TD70, and of 3,565kg on TD80, TD90 and TD95, you can manage even the heaviest implements with maximum ease and confidence.

  PTO speeds to suit any requirement: the choice is yours

  Standard PTO features 540rpm speed. Options include 540/540E + ground speed and 540/1000 + ground speed. Whatever your choice, these PTOs operate any implement with ease and precision.

  More power, less fuel, less noise

  TD Straddle tractors are powered by Tier 2, water-cooled, 3 and 4 cylinder diesel engines.


  Model : TD90 (ROPS), TD95 (ROPS)

 • TD-Series-1
  TD-Series-2
  TD-Series-3
  TD-Series-4
  TD-Series-5
  TD-Series-6
  TD-Series-7
  TD-Series-8
  TD-Series-9

Head Office

Address : No.1159, FMI City, Gate (2), Yangon - Pathein Main Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon Division.
Phone : 01-687002, 687881, 0973070830, 09250170082

Let's stay in touch

Quick links

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses